Festiwal kuglarski Braniewo 2014

All juggling events in 2014
Juggling events in Polen‎, 2014

When:

Donnerstag, 28 August 2014 to Samstag, 30 August 2014

Where:

Braniewo

Website:

http://www.facebook.com/events/1421154258171932/

Blurb

POLSKI:

I edycja Braniewskiego Festiwalu Kuglarskiego odbędzie się dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży w Braniewie

„Festiwal Kuglarski Braniewo 2014” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie. Jego celem jest integracja i wymiana doświadczeń członków nieformalnych grup kuglarskich oraz solowych artystów zajmujących się powszechnie rozumianym kuglarstwem poprzez realizację festiwalu.

Projekt przewiduje dowolność w wymianie doświadczeń, tak więc każdy uczestnik, który chce podzielić się umiejętnościami z szerszym gronem będzie mógł to zrobić niezależnie od sprzętu, w którym się specjalizuje – żonglerka, fireshow, szczudlarstwo lub klaunada. Jak wspomniano wyżej, ograniczeń nie ma. Do Braniewa będą mogli zjechać się kuglarze z całej Polski – Ci którzy niejeden występ i konkurs mają za sobą oraz Ci, którzy dopiero zaczynają swoje kroki na scenie kuglarskiej. Miła atmosfera oraz dobra zabawa – oto główny cel Festiwalu.

Dnia 28 sierpnia odbędzie się występ na Open Stage, natomiast 29 sierpnia uczestnicy wezmą udział w występie fireshow dla mieszkańców miasta. By wziąć w nim udział należy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać na stronie Braniewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży – www.snrzm.iq.pl. Dodatkowo, dla osób niepełnoletnich, zostało przygotowane specjalne pozwolenie, które musi wypełnić prawny opiekun lub rodzic.

===========================================================================================

ENGLISH:

"Braniewo Juggling Festival 2014" is a project implemented by the Braniewo Association for Youth. Its aim is to integrate and exchange of experience juggling the members of informal groups and solo artists who are commonly understood by performing juggling festival.

The project provides for flexibility in the exchange of experience, so every participant who wants to share with a wider range of skills will be able to do it regardless of the hardware on which it specialises - juggling, fire show or clowning. As mentioned above, the restrictions do not exist. For Braniewo will be able to pull off the jugglers from all Poland - Those who have more than one show and competition have for each other and those who are just beginning their steps on stage juggling. Nice atmosphere and good fun - this is the main aim of the Festival.

On 28 August will take place performance at the Open Stage, and August 29 participants will take part in the performance fire show for the residents of the city. To take part you must indicate this in the application form which can be downloaded at Braniewo Association for Youth - www.snrzm.iq.pl. In addition, minors will require special permission by legal guardian or parent.

Who went

Festiwal kuglarski Braniewo 2014 elsewhere on the Edge

View trivia (0)